Cennik

CENNIK
Certyfikacja produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych
Cennik opłat pobieranych dla jednego wniosku / jednego certyfikatu za wykonanie czynności związanych z prowadzeniem procesu certyfikacji

 

Całkowita powierzchnia użytków rolnych CENA NETTO Kwartalna (PLN) CENA BRUTTO Kwartalna (PLN)
Do 5,00 ha 160,00 196,80
Od 5,01 ha do 10 ha 200,00 246,00
Od 10,01 ha do 20 ha 230,00 282,90
Od 20,01 ha do 50 ha 255,00 313,65
Od 50,01 ha do 100 ha 300,00 369,00
Powyżej 100 ha 350,00 430,50

Podane ceny są cenami dla standardowego poziomu ryzyka. W przypadku podwyższonego poziomu ryzyka, jak i w przypadku aplikujących nowych Klientów ceny mogą wzrosnąć w zależności od oszacowanego przez KCBiC „Gwarantowana Jakość” Sp. z o.o. poziomu ryzyka i są szacowane indywidualnie. W przypadku konieczności zastosowania wyższych cen, informacja o faktycznej cenie przekazywana jest producentowi (Podmiotowi lub Grupie podmiotów) przed zarejestrowaniem wniosku i/lub umowy.

Faktury za świadczone usługi wystawiane są kwartalnie z góry za każdy kwartał. W przypadku wypowiedzenia umowy Klient zobowiązany jest do uiszczenia pełnej opłaty kwartalnej za każdy rozpoczęty kwartał, w którym obowiązywała umowa. W przypadku przeprowadzenia kontroli rocznej, Klient zobowiązany jest uiścić opłatę za cały rok.

Nowi Klienci zgłaszający się do KCBiC „Gwarantowana Jakość” Sp. z o.o., którzy nie byli kontrolowani w roku poprzednim przez KCBiC „Gwarantowana Jakość” Sp. z o.o. zobowiązani są do uiszczania opłat począwszy od drugiego kwartału roku w którym nastąpiło pierwsze zgłoszenie bez względu na kwartał, w którym podpisana została umowa. W przypadku przeprowadzenia przez KCBiC „Gwarantowana Jakość” Sp. z o.o. pełnej rocznej kontroli w danym roku kalendarzowym i rezygnacji z certyfikacji przed końcem roku kalendarzowego lub 4. pełnych kwartałów Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłat za 4 kolejne kwartały odpowiednio za 1, 2, 3 i 4 kwartał lub 2, 3, 4 i 1 kwartał.

 

Opłaty za usługi dodatkowe (ceny netto):

1.   50% (jednorazowo) – w stosunku do opłaty kwartalnej za przesłanie wniosku o certyfikację ekologicznego gospodarstwa rolnego po terminie, tj. później niż 20 czerwca każdego roku (liczy się data wpływu do KCBiC „Gwarantowana Jakość” Sp. z o.o.).

2.   300,00 zł – Opłata za wydanie certyfikatu w wersji językowej innej niż polsko-angielska lub wystawienie duplikatu certyfikatu lub rozszerzenie certyfikatu (licząc od drugiego rozszerzenia, z wyjątkiem rozszerzeń wynikających z pomyłek jednostki) lub zmiany nazwy i/lub adresu podmiotu albo wyrobu.

3.   300,00 zł – Kontrola dodatkowa na wniosek producenta (Podmiotu lub Grupie podmiotów) o wydanie certyfikatu poza okresem wegetacyjnym (nie dotyczy kontynuujących, u których nie wystąpiła przerwa w nadzorze i /lub ciągłości umowy.

4.   600,00 zł – Opłata za kontrolę dodatkową, wynikającą z m.in.: konieczności potwierdzenia wykonania działań korygujących wynikających z nałożonych sankcji, wykrytych niezgodności, kontroli krzyżowych, notyfikacji, procesu odwoławczego, rozszerzenia lub zmiany zakresu certyfikatu.

5.   600,00 zł – Opłata za ponowną kontrolę planową lub doraźną w przypadku braku możliwości przeprowadzenia kontroli przez inspektora KCBiC „Gwarantowana Jakość” Sp. z o.o. w wyznaczonym/uzgodnionym terminie jak również w wyniku niewłaściwego przygotowania się producenta (Podmiotu lub Grupie podmiotów) do kontroli.

6.   1000,00 zł – Cofnięcie certyfikatu w przypadku braku możliwości sprawowania nadzoru, w szczególności odmowy przeprowadzenia kontroli dodatkowej/doraźnej/ponownej lub nieprzesłania wymaganych danych do nadzoru we wskazanym przez KCBiC „Gwarantowana Jakość” terminie.

7.   300,00 zł - Opłata za certyfikację uzupełniającą potwierdzającą szczególne cechy stosowanej metody produkcji, o których mowa w art. 68 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 889/2008 (np. NOP). Opłata pobierana jest, jeżeli Wnioskodawca wystąpi z wnioskiem o taką certyfikację i dotyczy każdorazowego wygenerowania dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowej kontroli związanej z prowadzonym procesem opłata wynosi 900,00 zł.

8.   Koszty badań laboratoryjnych - wynikające z prowadzonego procesu reklamacyjnego, odwoławczego lub notyfikacji.

9.   150,00 zł – pobór prób do badań wynikających z procesu reklamacyjnego, odwoławczego lub notyfikacji.

10.   20,00 zł – Każdorazowy koszt wystawienia wezwania do zapłaty zaległości finansowych lub wystawienia na wniosek producenta (Podmiotu lub Grupy podmiotów) duplikatu faktury lub dodatkowych dokumentów, w tym zaświadczeń.

11.   50,00 zł / 1 stronę – za wystawienie dodatkowych dokumentów, w tym zaświadczeń w języku obcym.

12.   100,00 zł – dodatkowe zabezpieczenie certyfikatu QR kodem.

Płatności należy dokonywać przelewem na konto wskazane na fakturze. Na dokumencie wpłaty należy wpisać imię i nazwisko lub nazwę oraz numer Producenta (Podmiotu lub Grupy podmiotów) nadany przez KCBiC „Gwarantowana Jakość” Sp. z o.o. (jeżeli został nadany).

Aby kontynuować przeglądanie strony proszę o wyrażenie zgody na użycie ciasteczek. więcej informacji

Ustawienie plików cookie na tej stronie na "zezwalaj na pliki cookie", zapewni Ci jak najlepsze wrażenia z przeglądania. Jeśli nadal używasz tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz "Zgadzam się" poniżej, to wyrażasz na to zgodę.

Zamknij