PRAWA I OBOWIĄZKI WNIOSKUJĄCYCH I KLIENTÓW - WYCIĄG Z UMOWY O CERTYFIKACJĘ (DP-01-F04, WYDANIE 7 Z DNIA 14.01.2021 r.)

Postanowienia ogólne. Podstawowe obowiązki Stron.

1. Producent oświadcza, że zapoznał się z obowiązującym w Jednostce Certyfikującej programem certyfikacji właściwym dla rodzaju działalności zgłaszanej do certyfikacji i akceptuje jego postanowienia.
2. Ocena zgodności produkcji rozpoczyna się po otrzymaniu przez Jednostkę Certyfikującą od Producenta wszystkich dokumentów wymaganych zgodnie z właściwym programem certyfikacji, w tym zgłoszenia podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego wraz z wnioskiem o certyfikację i podpisaniu Umowy.
3. Ocena zgodności produkcji prowadzona będzie przez Jednostkę Certyfikującą zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
4. Ocena zgodności produkcji z wymaganiami dla rolnictwa ekologicznego wykonana przez Jednostkę Certyfikującą rolnictwo ekologiczne przeprowadzana jest zgodnie z obowiązującym programem certyfikacji i przy uwzględnieniu wszystkich czynności, jakie zostały określone we właściwych dokumentach prawnych i normatywnych, zwanych w Umowie „dokumentami odniesienia''.
5. Wymagania dla dokumentów odniesienia zawarto w procedurach, programach, instrukcjach i formularzach Jednostki Certyfikującej. Dokumenty te są udostępniane Producentowi.
6. Rejestracja Producenta zamierzającego prowadzić działalność w rolnictwie ekologicznym następuje po złożeniu wniosku o certyfikację.
7. Po przyjęciu wniosku o certyfikację i stwierdzeniu jego poprawności pod względem formalnym i merytorycznym, Producentowi w terminie do 7. dni zostaje wydane zaświadczenie potwierdzające, że Producent został objęty procesem certyfikacji.
8. Producent jest zobowiązany do zapewnienia stałego i skutecznego kontaktu z Jednostką Certyfikującą w celu zachowania ciągłości sprawowanego nadzoru oraz bezzwłocznego zgłaszania wszelkich zmian danych przekazanych we wniosku o certyfikację oraz w załącznikach do wniosku. Korespondencję wysłaną listem poleconym pod adres korespondencyjny lub mailowy wskazany przez Producenta we wniosku o certyfikację i nieodebraną przez Producenta uznaje się za skutecznie doręczoną i rodząca skutki prawne, przy czym w odniesieniu do korespondencji pocztowej za datę doręczenia przyjmuje się dzień upływu terminu podjęcia przesyłki na poczcie wynikający z drugiego awizowania, zaś w przypadku przesyłek mailowych dzień ich wysłania.
9. Obowiązek niezwłocznego przekazywania informacji o wszystkich zmianach, o których mowa w ust. 8 dotyczy
w szczególności zmian w zakresie:
a) statusu prawnego, handlowego, organizacyjnego lub prawa własności;
b) struktury organizacyjnej i zarządzania;
c) modyfikacji produktu i metod produkcji;
d) danych kontaktowych i miejsca prowadzenia produkcji;
e) istotnych zmian w systemie zarządzania;
f) określonym w art. 64 rozporządzenia, wymienionego w § 1 ust. 3 pkt 2 Umowy.
10. Producent jest zobowiązany do uruchomienia procedury usunięcia z produktu wszelkich odniesień do ekologicznej metody produkcji albo właściwego oddzielenia i oznaczenia produktu w przypadku gdy uważa on lub podejrzewa, że produkt, który wyprodukował, przetworzył, wwiózł lub który został mu dostarczony przez inny podmiot gospodarczy, nie jest zgodny z zasadami rolnictwa ekologicznego. Producent może wprowadzić taki produkt do przetwórstwa, pakowania lub do obrotu tylko bez odniesienia do ekologicznej metody produkcji.
11. Producent zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Jednostki Certyfikującej w przypadku zastosowania zapisu ust. 10.
12. Jednostka Certyfikująca wymaga od Producenta, aby produkt, o którym mowa w ust. 10 nie był umieszczany na rynku z oznaczeniami dotyczącymi ekologicznej metody produkcji do czasu uzyskania decyzji o uznaniu wątpliwych produktów przez Jednostkę.
13. Niewywiązywanie się przez Producenta z obowiązków określonych w Umowie, może być powodem jej wypowiedzenia przez Jednostkę Certyfikującą w przypadkach określonych w § 11 ust. 4 Umowy.
14. Producent zobowiązuje się umożliwić przedstawicielom Jednostki Certyfikującej, w szczególności inspektorom rolnictwa ekologicznego działającym w imieniu Jednostki Certyfikującej dostęp do wszystkich części jednostki produkcyjnej i wszystkich obiektów, do dokumentacji księgowej i odnośnych dokumentów źródłowych, jak również przeznaczonych na produkcję nieekologiczną, a także udzielić informacji i udostępnić dokumentację związaną z produkcją ekologiczną w celu weryfikacji, czy Producent spełnia określone przepisami prawa, wymienionymi w § 1 ust. 3 Umowy, wymagania przewidziane dla rolnictwa ekologicznego.
15. Producent zobowiązuje się do zapewnienia wymogów określonych w ust. 14 w odniesieniu do swoich podwykonawców, którym zleca działania związane z produkcją ekologiczną.
16. Producent zobowiązuje się również do:
a) prowadzenia działalności w rolnictwie ekologicznym objętej Umową zgodnie z wymaganiami prawnymi wskazanymi w § 1 ust. 3 oraz znakowania produktów rolnictwa według wymagań zawartych w dokumentach odniesienia;
b) wykonywania zaleceń pokontrolnych i usuwania nieprawidłowości w uzgodnionych terminach;
c) gromadzenia wszelkich dokumentów uzasadniających i zapisów stanowiących dowód, że produkcja jest prowadzona zgodnie z metodami rolnictwa ekologicznego, w szczególności: zabiegów agrotechnicznych, zbiorów, magazynowania, transportu, zakupu, sprzedaży, stosowanych środkach do produkcji, zlecania czynności stronom trzecim;
d) przestrzegania złożonych pisemnie deklaracji;
e) powoływania się na certyfikację, zgodnie z jej zakresem;
f) nie wykorzystywania certyfikacji swoich wyrobów w sposób mogący zdyskredytować Jednostkę Certyfikującą i nie wydawania oświadczeń odnoszących się do certyfikacji swoich wyrobów w sposób, który Jednostka Certyfikująca mogłaby uznać za wprowadzający w błąd lub nieuprawniony;
g) właściwego kopiowania dokumentów certyfikacyjnych i certyfikatów — zawsze w całości;
h) powoływania się na certyfikację w środkach przekazu, takich jak dokumenty, broszury lub w reklamie, w sposób określony w programie certyfikacji;
i) utrzymywania zapisów dotyczących reklamacji, podejmowania stosowanych działań w związku z reklamacjami oraz ich dokumentowania;
j) spełniania wszystkich wymagań określonych w programie certyfikacji odnoszące się do wykorzystania znaków zgodności i do informacji związanej z produktem;
k) zapewnienia, że w okresie ważności certyfikatu produkty będą spełniać wymogi produkcji ekologicznej i ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność produktów wprowadzanych do obrotu z wymogami produkcji ekologicznej;
17. W przypadku ograniczenia, cofnięcia lub zakończenia certyfikacji, zawieszenia certyfikatu na czas weryfikacji skuteczności działań korygujących, Producent zobowiązany jest zaprzestać wprowadzania do obrotu produktów z odniesieniami do ekologicznych metod produkcji oraz stosowania tych odniesień na etykietach i w reklamie, jak również zobowiązuje się w takich przypadkach do niezwłocznego poinformowania
na piśmie swoich odbiorców o wprowadzeniu do obrotu produktu niespełniającego wymogów produkcji ekologicznej
w celu zapewnienia usunięcia oznakowań odnoszących się do ekologicznych metod produkcji.
18. Producent zobowiązuje się do realizacji wszystkich wymagań określonych w programie certyfikacji niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia skarg i reklamacji dotyczących certyfikowanych produktów.
19. Producent odnotowuje oraz przechowuje informacje i dokumenty dotyczące wszystkich znanych mu skarg i reklamacji odnoszących się do zgodności z wymogami certyfikacji oraz przekazuje te informacje i dokumenty niezwłocznie Jednostce Certyfikującej.
20. Producent zobowiązany jest podejmować i dokumentować wszelkie wymagane działania w związku ze znanymi mu skargami i reklamacjami odnoszącymi się do zgodności z wymogami certyfikacji.
21. Producentowi, który uzyska pozytywny wynik oceny zgodności produkcji Jednostka Certyfikująca wyda w terminie
30. dni od wydania decyzji o certyfikacji certyfikat zgodności na produkcję metodami ekologicznymi.
22. Okres ważności certyfikatu zgodności ekologicznej wynosi 12 miesięcy i może być wydłużony maksymalnie do 18. miesięcy. Okres ważności jest liczony od daty wydania certyfikatu. Przed upływem okresu ważności certyfikatu, Producent może kontynuowania działalności w zakresie objętym certyfikatem na zasadach określonych w § 4 ust. 13-15 Umowy.
23. Wydanie certyfikatu poprzedza wydanie decyzji o certyfikacji.

 

Kontrola i nadzór

1. W okresie ważności Umowy Producent podlega, co najmniej raz w roku, odpłatnej kontroli przeprowadzonej przez Jednostkę Certyfikującą w terminie uzgodnionym z Producentem.
2. Jednostka Certyfikująca może przeprowadzić, oprócz kontroli wskazanych w ust. 1, kontrole doraźne. Są one wykonywane, w trybie niezapowiedzianym, planowanym oraz wynikać z przeprowadzanej analizy zagrożeń oraz grupy ryzyka, do której Producent został zakwalifikowany w wyniku oceny zgodności produkcji albo na wniosek Producenta lub organów administracji nadzorujących produkcję ekologiczną.
3. Kontrola jest przeprowadzana przez inspektorów rolnictwa ekologicznego upoważnionych przez Jednostkę Certyfikującą.
4. Producent wyraża zgodę na obecność w trakcie kontroli oceny zgodności produkcji obserwatorów, w szczególności z Jednostki Certyfikującej lub właściwych instytucji nadzorujących Jednostkę Certyfikującą, w tym Polskie Centrum Akredytacji i Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych.
5. Jednostka Certyfikująca przed przeprowadzeniem zaplanowanej kontroli, o której mowa w ust. 1 informuje Producenta o terminie kontroli przesyłając plan kontroli pod wskazany adres korespondencyjny lub mailowy. Sposób i zakres planowanej kontroli jest określony przez Jednostkę Certyfikującą w planie kontroli.
6. Z ustaleń kontroli sporządza się protokół z kontroli, który jest podpisywany przez inspektora rolnictwa ekologicznego upoważnionego przez Jednostkę Certyfikującą i Producenta lub osobę przez niego upoważnioną. Kontrola jest zakończona po podpisaniu protokołu z kontroli przez Strony uczestniczące w kontroli oceny zgodności produkcji. Zapisy protokołu z kontroli są wiążące i skuteczne nawet w przypadku odmowy podpisania protokołu z kontroli przez Producenta. Producent ma prawo zgłosić w terminie 7. dni od dnia sporządzenia protokołu z kontroli zastrzeżeń w formie pisemnej do treści i ustaleń zawartych w protokole z kontroli. Po upływie tego terminu ustalenia zawarte w treści protokołu z kontroli są wiążące dla sygnatariuszy protokołu z kontroli.
7. Jednostka Certyfikująca rozpatruje zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole z kontroli w terminie 14. dni od ich zgłoszenia i ustosunkowuje się do nich na piśmie.
8. W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad produkcji ekologicznej (w okresie przestawiania lub po uzyskaniu certyfikatu) z wymaganiami rolnictwa ekologicznego i wystąpieniu stanu nieprawidłowości lub naruszenia, Producent zobowiązuje się poddać procedurom przewidzianym w art. 63 ust. 2 pkt b i c rozporządzenia, wymienionego w § 1 ust. 3 pkt 2 oraz sankcjom wskazanym w § 9 Umowy.
9. Producent wyraża zgodę na pobieranie próbek i poddaniu ich analizie w ramach:
1) badań kontrolnych zmierzających do sprawdzenia ich zgodności z wymaganiami rolnictwa ekologicznego, w tym celem wykrycia produktów niedozwolonych w produkcji ekologicznej, sprawdzenia technik produkcji niezgodnych z zasadami produkcji ekologicznej lub celem wykrycia ewentualnego skażenia produktami niedozwolonymi w produkcji ekologicznej. Pobranie próbek dokonywane jest zgodnie z programem certyfikacji Jednostki Certyfikującej.
2) dodatkowych działań kontrolnych, których konieczność przeprowadzenia wynika z faktu wykrycia pozostałości środków niedozwolonych.
10. Koszty poboru próbek oraz wykonania badania kontrolnego, o którym mowa w ust. 9 pkt 1 ponosi Jednostka Certyfikująca, natomiast w przypadku zastosowania zapisu ust. 9 pkt 2 koszty te ponosi Producent.
11. Badania kontrolne będą wykonywane przez upoważnione i akredytowane laboratorium w ramach usług zlecanych przez Jednostkę Certyfikującą podwykonawcom. Jednostka Certyfikująca będzie informować Producenta z wyprzedzeniem o laboratoriach, które mogą wykonywać zlecone badania kontrolne. Producent ma prawo wniesienia sprzeciwu.
12. Jednostka Certyfikująca realizuje nadzór nad certyfikowanym produktem objętym decyzją w sprawie certyfikacji zgodnie z dokumentami odniesienia. Nadzór ten dotyczy oceny zgodności produkcji, przeglądu i decyzji w sprawie certyfikacji. Czynności te obejmują okresowe działania związane z nadzorem oznakowanych produktów dla zapewnienia wykazania ciągłej ważności zgodności w wymaganiami dotyczącymi produkcji ekologicznej.
13. W przypadku gdy Producent, który prowadzi produkcję metodami ekologicznymi, posiada certyfikat zgodności wydany przez Jednostkę Certyfikującą i zamierza kontynuować działalność w zakresie objętym certyfikatem, zobowiązany jest zawnioskowania o kontynuację procesu certyfikacji w terminie do końca kwietnia każdego roku kalendarzowego przesyłając co najmniej:
1) informacje o zakresie i rodzaju prowadzonej działalności dotyczącej produktów rolnictwa ekologicznego, w formie Planu produkcji roślinnej i/lub Planu produkcji zwierzęcej;
2) zgodę na przeprowadzenie przez Jednostkę Certyfikującą odpłatnej kontroli według Planu kontroli.
14. Producent jest zobowiązany zgłaszać wszelkie zmiany dotyczące opisu jednostki produkcyjnej do Jednostki Certyfikującej. Zmiany te powinny być zgłaszane w formie pisemnej niezwłocznie od chwili ich wystąpienia.
15. W przypadku kontynuowania przez Jednostkę Certyfikującą certyfikacji mają zastosowanie okresowe działania związane z nadzorem certyfikowanych produktów dla zapewnienia wykazania ciągłej ważności zgodności z wymaganiami dotyczącymi produkcji ekologicznej, w tym zapisy zawarte w normie PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 pkt. 7.4, 7.5 i 7.6 oraz w Dokumentacji Programowej (DP-01).

 

Zmiana wymagań

1. Producent będzie, z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, nie krótszym niż 21 dni, pisemnie informował Jednostkę Certyfikującą o zamierzonych zmianach w produkcji ekologicznej.
2. Jeżeli wymagania dotyczące metod produkcji objętych oceną zgodności produkcji zostaną zmienione, Jednostka Certyfikująca niezwłocznie powiadomi Producenta o tym fakcie, podając termin w jakim zmienione wymagania wejdą w życie i poinformuje Producenta o ewentualnej konieczności dodatkowego sprawdzenia metod produkcji, które są objęte oceną zgodności produkcji.
3. W terminie do 14. dni po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, Producent zobowiązany jest poinformować pisemnie Jednostkę Certyfikującą czy jest przygotowany do wprowadzenia zastosowanych zmian. Jeżeli Producent przekaże w czasie określonym przez Jednostkę Certyfikującą potwierdzenie dokonania zmian i jeśli dodatkowa kontrola ocena zgodności produkcji wykonana przez Jednostkę Certyfikującą da wynik pozytywny, zostanie przez Jednostkę Certyfikującą wydany dodatkowy certyfikat lub Jednostka Certyfikująca udokumentuje to w inny sposób w swoich rejestrach.
4. Jeżeli Producent nie zawiadomi Jednostki Certyfikującej albo zawiadomi Jednostkę Certyfikującą, że nie jest przygotowany na wprowadzenie zmian w czasie określonym przez Jednostkę Certyfikującą lub tych zmian nie wprowadzi w okresie wyznaczonym przez Jednostkę Certyfikującą lub jeśli wyniki dodatkowych kontroli oceny zgodności produkcji nie będą zadawalające, certyfikat określonego wyrobu traci ważność w dniu, od kiedy nowe wymagania wejdą w życie.

 

Publikacje

1. Jednostka Certyfikująca prowadzi i publikuje wykaz zarejestrowanych Producentów oraz rejestr wydanych certyfikatów.
2. Producent wyraża zgodę na podanie przez Jednostkę Certyfikującą do publicznej wiadomości informacji o wydaniu lub zawieszeniu na czas weryfikacji skuteczności podjętych działań korygujących lub cofnięciu certyfikatu oraz do udostępnienia wszystkich danych zawartych w certyfikacie oraz innych danych, których obowiązek ujawnienia wynika z regulacji prawnych.

 

Poufność

1. Jednostka Certyfikująca zobowiązuje się nie przekazywać ani nie ujawniać nikomu, bez uprzedniej pisemnej zgody Producenta, jakichkolwiek informacji niepodanych do wiadomości publicznej, jakie uzyskało w związku lub przy okazji wykonywania obowiązków na podstawie Umowy. Obowiązek, o którym mowa powyżej, dotyczy w szczególności informacji stanowiących tajemnice Producenta, w tym w szczególności danych technicznych, programowych, technologicznych, organizacyjnych, finansowych, personalnych, handlowych, statystycznych, pracowniczych, jak również innych informacji chronionych przepisami prawa.
2. Ograniczenia, o których mowa w ust. 1 nie mają zastosowania do informacji poufnych:
a) których ujawnienie będzie konieczne ze względu na obowiązujące przepisy prawa oraz żądania organów administracji:
b) gdy są one informacjami powszechnie znanymi;
c) gdy są one znane Jednostce Certyfikującej bez naruszenia klauzuli poufności;
d) których ujawnienie właściwym organom administracji lub organizacji jest konieczne ze względu na stwierdzone lub podejrzewane sytuacje mogące prowadzić do nadużycia finansowego lub zagrożenia dla zdrowia, życia lub środowiska.
3. Ograniczenia wyszczególnione w ust. 1 nie mają zastosowania w stosunku do wskazanych pisemnie przez Jednostkę Certyfikującą pracowników Jednostki Certyfikującej oraz osób współpracujących z Jednostką Certyfikującą w zakresie, w jakim w/w pracownicy i osoby wykorzystują informacje poufne w celu należytego wykonania obowiązków i zadań wynikających z Umowy.
4. Obowiązek zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1 nie jest ograniczony w czasie.
5. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Producenta, będącego osobą fizyczną i uprawnienia przysługujące Producentowi.
Jednostka Certyfikująca w celu realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (Dz. Urz. L 119 z 4.5.2016, s. 1) oraz w związku z przekazaniem danych osobowych przez Producenta przedstawia następujące zasady przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Producentowi prawach z tym związanych.
1) Administratorem Danych Osobowych jest Krajowe Centrum Badań i Certyfikacji „Gwarantowana Jakość” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Naramowicka 144, 61-619 Poznań;
2) Dane osobowe są zbierane i przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w związku z wykonywaniem zleceń w ramach realizowanych usług certyfikujących;
3) Zbierane i przetwarzane są tylko te dane, które są niezbędne do realizacji opisanego wyżej celu i są to: imiona
i nazwisko, adres zamieszkania lub/i prowadzonej działalności, nr telefonu, adres e-mail, NIP, PESEL, REGON oraz inne w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania usług certyfikujących;
4) W określonych sytuacjach odbiorcą danych osobowych Producenta będą sądy, urzędy, organy administracji, jak również współpracujące z nami, podmioty zapewniające świadczenie usług kurierskich, pocztowych, księgowych, telekomunikacyjnych, informatycznych, wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania ich zadań;
5) Dane osobowe Producenta będą przetwarzane z zachowaniem należytej staranności przez okres 5. lat, jednak nie dłużej niż wynika to z obowiązujących terminów ustawowych dotyczących świadczenia usług certyfikacyjnych i przechowywania dokumentów;
6) W związku z przetwarzaniem danych osobowych Producenta, w dowolnym momencie Producentowi przysługują następujące uprawnienia:
a) prawo do dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadku, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne,
c) prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
7) Podanie przez Producenta danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Dane osobowe podawane są w oparciu o zawartą Umowę i przekazywane są dobrowolnie, przy czym ich brak może utrudniać lub uniemożliwiać Jednostce Certyfikującej wykonanie zawartej z Producentem Umowy.
8) Producentowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
9) W sprawach danych osobowych prosimy o kontakt mailowy na adres: biuro@kcbic.pl.
6. Producent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Jednostkę Certyfikującą danych osobowych przekazanych na potrzeby procesu certyfikującego realizowanego na podstawie Umowy. Zgoda ta obejmuje pełen zakres danych osobowych wyspecyfikowanych na wszystkich dokumentach sporządzanych w procesie certyfikacji.

 

Opłaty

1. W okresie obowiązywania Umowy Producent zobowiązuje się do wnoszenia na rzecz Jednostki Certyfikującej opłat za czynności związane z certyfikacją i nadzorem nad wydanym certyfikatem.
2. Wysokość opłat oraz zasady i terminy ich wnoszenia określone są w cenniku obowiązującym w Jednostce Certyfikującej w danym roku kalendarzowym.
3. Producent oświadcza, że zapoznał się i akceptuje cennik obowiązujący w Jednostce Certyfikującej na dzień zawarcia Umowy.
4. W przypadku dokonania zmiany cennika na dany rok kalendarzowy Jednostka Certyfikująca zobowiązuje się poinformować o tym Producenta przesyłając nowy cennik. Zmiana cennika nie stanowi zmiany Umowy.
5. Zobowiązania finansowe Producent regulować będzie na podstawie faktur wystawianych przez Jednostkę Certyfikującą.

 

Środki sankcyjne

1. W przypadku naruszenia zasad produkcji ekologicznej z wymaganiami rolnictwa ekologicznego i wystąpienia stanu naruszenia lub nieprawidłowości stosowane są następujące sankcje:
a) upomnienie ze wskazaniem obowiązku usunięcia nieprawidłowości w oznaczonym terminie (stosowane, gdy Jednostka Certyfikująca stwierdzi wystąpienie nieznacznych nieprawidłowości, które nie mają wpływu na status produktu lub procesu produkcji ekologicznej);
b) ostrzeżenie ze wskazaniem obowiązku usunięcia nieprawidłowości w oznaczonym terminie (stosowane, gdy Jednostka Certyfikująca stwierdzi wystąpienie znacznych nieprawidłowości, które można usunąć w krótkim okresie czasu);
c) odmowa wydania lub cofnięcie certyfikatu (stosowane, gdy Jednostka Certyfikująca stwierdzi duże nieprawidłowości, których nie da się usunąć i które mają wpływ na wynik certyfikacji jak również stwierdzenia naruszenia lub naruszeń przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego o długotrwałym skutku)
d) zawieszenie certyfikatu na czas weryfikacji skuteczności działań korygujących podjętych przez Producenta.
2. Poza przypadkami wskazanymi w ust. 1 Jednostka Certyfikująca jest uprawniona każdorazowo do cofnięcia certyfikatu w przypadkach:
a) uniemożliwienia przez Producenta kontaktu z Jednostką Certyfikującą, o którym mowa w § 3 ust. 8 Umowy;
b) negatywnych wyników oceny zgodności produkcji;
c) nieusunięcia przez Producenta stwierdzonych nieprawidłowości, co do których Jednostka Certyfikująca skierowała uprzednie ostrzeżenie lub upomnienie i które nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie;
d) uniemożliwienia przez Producenta wykonania kontroli, o której mowa § 4 Umowy;
e) niewywiązywania się przez Producenta z obowiązków wobec organów administracji nakładanych przepisami, o których mowa w § 1 ust. 3 Umowy;
f) nie wniesienia wymaganych opłat określonych w § 8 Umowy;
g) niewywiązywania się ze złożonych w procesie certyfikacji pisemnie deklaracji;
h) na wniosek Producenta lub wypowiedzenia Umowy w trybie § 11 ust. 2 Umowy.
3. Cofając certyfikat, Jednostka Certyfikująca pisemnie określa termin i warunki, po spełnieniu których certyfikat może zostać przywrócony.
4. Producent zobowiązany jest zwrócić certyfikat zgodności na żądanie Jednostki Certyfikującej w przypadku cofnięcia certyfikatu.

 

Odpowiedzialność prawna

1. Ewentualne sprawy sporne związane z Umową będą rozstrzygane według prawa polskiego.
2. Strony ustalają, że spory mogące zaistnieć na tle wykonywania Umowy będą przekazywane do rozstrzygnięcia sądom powszechnym, o ile inny tryb ich rozstrzygania nie wynika z obowiązujących przepisów i ustaleń Umowy.
3. Odpowiedzialność Jednostki Certyfikującej za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień Umowy, jak również odpowiedzialność za szkody wynikłe z innych przyczyn (np. za delikt) oraz spowodowane przez podwykonawców Jednostki Certyfikującej jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia zapłaconego na rzecz Jednostki Certyfikującej przez Producenta. Odpowiedzialność jednostki certyfikującej nie obejmuje utraconych korzyści w rozumieniu art. 361 Kodeksu cywilnego.

 

Ważność umowy

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
2. Umowa może zostać rozwiązana:
1) za porozumieniem Stron;
2) na skutek wypowiedzenia jednej ze Stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, którego zakończenie przypada na koniec miesiąca kalendarzowego;
3) w drodze pisemnego oświadczenia Jednostki Certyfikującej o rozwiązaniu Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
3. Rozwiązanie Umowy, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 powoduje cofnięcie przez Jednostkę Certyfikującą wydanego certyfikatu(ów) oraz wyłączenie Producenta z systemu kontroli z dniem rozwiązania Umowy.
4. Umowa może zostać rozwiązana bez konieczności zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku:
1) Wyłączenia Producenta z programu certyfikacji;
2) Uniemożliwienia przez Producenta przeprowadzenia kontroli, o której mowa w § 4 Umowy;
3) Wygaśnięcia lub cofnięcia certyfikatu, którego Umowa dotyczy;
4) Nie złożenia przez Producenta wymaganych przez Jednostkę Certyfikującą informacji związanych z prowadzeniem działalności w rolnictwie ekologicznym.

 

Skargi i odwołania

1. Jeżeli podczas realizacji procesu certyfikacji miały miejsce kwestie sporne, Jednostka Certyfikująca gwarantuje ich rozpatrzenie zgodnie z opracowaną i wdrożoną procedurą.
2. Od decyzji podjętej przez Jednostkę Certyfikującą przysługuje Producentowi odwołanie. Odwołanie, w formie pisemnej, winno wpłynąć do siedziby Jednostki Certyfikującej w terminie do 14. dni kalendarzowych, licząc od dnia otrzymania decyzji wydanej przez Jednostkę Certyfikującą skierowanej do Producenta.
3. Podjęcie postępowania wyjaśniającego następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7. dni od daty rejestracji skargi lub odwołania. Termin zakończenia postępowania wynosi do 30. dni, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych dopuszcza się wydłużenie terminu postępowania do 60. dni. W przypadku przedłużenia terminu postępowania wyjaśniającego, Producent wnoszący skargę lub odwołanie jest o powyższym fakcie powiadamiany pisemnie.
4. Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego Jednostka Certyfikująca powiadamia pisemnie o podjętej decyzji Producenta wnoszącego skargę lub odwołanie.
5. W przypadku ponownego odwołania się Producenta od decyzji Jednostki Certyfikującej, wnoszona jest ona w formie pisemnej i adresowana do Prezesa Jednostki Certyfikującej, który przekazuje ją wraz z całą dokumentacją sprawy do rozpatrzenia przez Komitet Techniczny Jednostki Certyfikującej.
6. Komitet Techniczny analizuje przekazaną dokumentację i przedstawia swoje stanowisko Prezesowi Jednostki Certyfikującej, który podejmuje decyzję. Decyzja ta jest ostateczna.
7. Koszty związane z postępowaniem wyjaśniającym ponosi Producent i są one określane na podstawie aktualnie obowiązującego cennika.
8. W przypadku, gdy w toku postępowania wyjaśniającego zostanie potwierdzona zasadność wniesionej skargi lub odwołania uzasadnione koszty związane z tym postępowaniem ponosi Jednostka Certyfikująca.

Aby kontynuować przeglądanie strony proszę o wyrażenie zgody na użycie ciasteczek. więcej informacji

Ustawienie plików cookie na tej stronie na "zezwalaj na pliki cookie", zapewni Ci jak najlepsze wrażenia z przeglądania. Jeśli nadal używasz tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz "Zgadzam się" poniżej, to wyrażasz na to zgodę.

Zamknij