PRAWA I OBOWIĄZKI WNIOSKUJĄCYCH I KLIENTÓW - WYCIĄG Z UMOWY O CERTYFIKACJĘ (DP-01-F05, WYDANIE 13 Z DNIA 12.02.2024 r)

Postanowienia ogólne. Podstawowe obowiązki Stron.

 1. Podmiot lub Grupa podmiotów oświadcza, że zapoznał lub zapoznała się z obowiązującym w Jednostce Certyfikującej programem certyfikacji właściwym dla rodzaju działalności zgłaszanej do certyfikacji i akceptuje jego postanowienia.
 2. Ocena zgodności produkcji rozpoczyna się po otrzymaniu przez Jednostkę Certyfikującą od Podmiotu lub Grupy podmiotów wszystkich dokumentów wymaganych zgodnie z właściwym programem certyfikacji, w tym zgłoszenia podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego wraz z wnioskiem o certyfikację i podpisaniu niniejszej Umowy.
 3. Ocena zgodności produkcji objęta niniejszą Umową prowadzona będzie przez Jednostkę Certyfikującą zgodnie
  z upoważnieniem udzielonym przez Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.
 4. Ocena zgodności produkcji z wymaganiami dla rolnictwa ekologicznego wykonana przez Jednostkę Certyfikującą rolnictwo ekologiczne przeprowadzana jest zgodnie z obowiązującym programem certyfikacji i przy uwzględnieniu wszystkich czynności, jakie zostały określone we właściwych dokumentach prawnych i normatywnych, zwanych
  w dalszej treści Umowy „dokumentami odniesienia''.
 5. Wymagania dla dokumentów odniesienia zawarto w procedurach, programach, instrukcjach i formularzach Jednostki Certyfikującej. Dokumenty te są udostępniane Podmiotowi lub Grupie podmiotów.
 6. Rejestracja Podmiotu lub Grupy podmiotów zamierzającego prowadzić działalność w rolnictwie ekologicznym następuje po złożeniu wniosku o certyfikację.
 7. Po przyjęciu wniosku o certyfikację i stwierdzeniu jego poprawności pod względem formalnym i merytorycznym, Podmiotowi lub Grupie podmiotów w terminie do 7. dni zostaje wydane zaświadczenie potwierdzające, że Podmiot lub Grupa podmiotów zostali objęci procesem certyfikacji.
 8. Podmiot lub Grupa podmiotów jest zobowiązana do zapewnienia stałego i skutecznego kontaktu z Jednostką Certyfikującą w celu zachowania ciągłości sprawowanego nadzoru oraz bezzwłocznego zgłaszania wszelkich zmian danych przekazanych we wniosku o certyfikację oraz w załącznikach do wniosku. Korespondencję wysłaną listem poleconym pod adres korespondencyjny lub mailowy wskazany przez Podmiot lub Grupę podmiotów we wniosku
  o certyfikację i nieodebraną przez Podmiot lub Grupę podmiotów uznaje się za skutecznie doręczoną i rodząca skutki prawne, przy czym w odniesieniu do korespondencji pocztowej za datę doręczenia przyjmuje się dzień upływu terminu podjęcia przesyłki na poczcie wynikający z drugiego awizowania, zaś w przypadku przesyłek mailowych dzień ich wysłania.
 9. Obowiązek niezwłocznego przekazywania informacji o wszystkich zmianach, o których mowa w ust. 8 dotyczy
  w szczególności zmian w zakresie:
 • statusu prawnego, handlowego, organizacyjnego lub prawa własności;
 • struktury organizacyjnej i zarządzania;
 • modyfikacji produktu i metod produkcji;
 • danych kontaktowych i miejsca prowadzenia produkcji;
 • istotnych zmian w systemie zarządzania;
 • prowadzonej produkcji regulowanej na podstawie rozporządzenia, wymienionego w § 1 ust. 3 pkt 1 niniejszej Umowy.
 1. Podmiot lub Grupa podmiotów jest zobowiązana do uruchomienia procedury usunięcia z produktu wszelkich odniesień do ekologicznej metody produkcji albo właściwego oddzielenia i oznaczenia produktu w przypadku gdy uważa on lub podejrzewa, że produkt, który wyprodukował, przetworzył, wwiózł lub który został mu dostarczony przez inny podmiot gospodarczy, nie jest zgodny z zasadami rolnictwa ekologicznego. Podmiot lub Grupa podmiotów może wprowadzić taki produkt do przetwórstwa, pakowania lub do obrotu tylko bez odniesienia do ekologicznej metody produkcji.
 2. Podmiot lub Grupa podmiotów zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia Jednostki Certyfikującej
  w przypadku zastosowania zapisu ust. 10.
 3. Jednostka Certyfikująca wymaga od Podmiotu lub Grupy podmiotów, aby produkt, o którym mowa w ust. 10 nie był umieszczany na rynku z oznaczeniami dotyczącymi ekologicznej metody produkcji do czasu uzyskania decyzji
  o uznaniu wątpliwych produktów przez Jednostkę.
 4. Niewywiązywanie się przez Podmiot lub Grupę podmiotów z obowiązków określonych w Umowie, może być powodem jej wypowiedzenia przez Jednostkę Certyfikującą w przypadkach określonych w § 11 ust. 4 niniejszej Umowy.
 5. Podmiot lub Grupa podmiotów zobowiązuje się umożliwić przedstawicielom Jednostki Certyfikującej, w szczególności inspektorom rolnictwa ekologicznego działającym w imieniu Jednostki Certyfikującej dostęp do wszystkich części jednostki produkcyjnej i wszystkich obiektów, do dokumentacji księgowej i odnośnych dokumentów źródłowych, jak również przeznaczonych na produkcję nieekologiczną, a także udzielić informacji i udostępnić dokumentację związaną
  z produkcją ekologiczną w celu weryfikacji, czy Podmiot lub Grupa podmiotów spełnia określone przepisami prawa, wymienionymi w § 1 ust. 3 niniejszej Umowy, wymagania przewidziane dla rolnictwa ekologicznego.
 6. Podmiot lub Grupa podmiotów zobowiązuje się do zapewnienia wymogów określonych w ust. 14 powyżej w odniesieniu
  do swoich podwykonawców, którym zleca działania związane z produkcją ekologiczną.
 7. Podmiot lub Grupa podmiotów zobowiązuje się również do:
 • prowadzenia działalności w rolnictwie ekologicznym objętej niniejszą Umową zgodnie z wymaganiami prawnymi wskazanymi w § 1 ust. 3 oraz znakowania produktów rolnictwa według wymagań zawartych w dokumentach odniesienia;
 • wykonywania zaleceń pokontrolnych i usuwania niezgodności w uzgodnionych terminach;
 • gromadzenia wszelkich dokumentów uzasadniających i zapisów stanowiących dowód, że działalność wymieniona w § 2 ust. 2 niniejszej Umowy jest prowadzona zgodnie z metodami rolnictwa ekologicznego;
 • przestrzegania złożonych pisemnie deklaracji;
 • powoływania się na certyfikację, zgodnie z jej zakresem;
 • nie wykorzystywania certyfikacji swoich wyrobów w sposób mogący zdyskredytować Jednostkę Certyfikującą i nie wydawania oświadczeń odnoszących się do certyfikacji swoich wyrobów w sposób, który Jednostka Certyfikująca mogłaby uznać za wprowadzający w błąd lub nieuprawniony;
 • właściwego kopiowania dokumentów certyfikacyjnych i certyfikatów – zawsze w całości;
 • powoływania się na certyfikację w środkach przekazu, takich jak dokumenty, broszury lub w reklamie, w sposób określony w programie certyfikacji;
 • utrzymywania zapisów dotyczących reklamacji, podejmowania stosowanych działań w związku z reklamacjami oraz ich dokumentowania;
 • spełniania wszystkich wymagań określonych w programie certyfikacji odnoszące się do wykorzystania znaków zgodności i do informacji związanej z produktem;
 • zapewnienia, że w okresie ważności certyfikatu produkty będą spełniać wymogi produkcji ekologicznej
  i ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność produktów wprowadzanych do obrotu z wymogami produkcji ekologicznej.
 1. W przypadku ograniczenia, cofnięcia lub zakończenia certyfikacji, zawieszenia certyfikatu na czas weryfikacji skuteczności działań korygujących, Podmiot lub Grupa podmiotów zobowiązana jest zaprzestać wprowadzania
  do obrotu produktów z odniesieniami do ekologicznych metod produkcji oraz stosowania tych odniesień na etykietach i w reklamie, jak również zobowiązuje się w takich przypadkach do niezwłocznego poinformowania na piśmie swoich odbiorców o wprowadzeniu do obrotu produktu niespełniającego wymogów produkcji ekologicznej w celu zapewnienia usunięcia oznakowań odnoszących się do ekologicznych metod produkcji.
 2. Podmiot lub Grupa podmiotów zobowiązuje się do realizacji wszystkich wymagań określonych w programie certyfikacji niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia skarg i reklamacji dotyczących certyfikowanych produktów.
 3. Podmiot lub Grupa podmiotów odnotowuje oraz przechowuje informacje i dokumenty dotyczące wszystkich znanych mu skarg i reklamacji odnoszących się do zgodności z wymogami certyfikacji oraz przekazuje te informacje
  i dokumenty niezwłocznie Jednostce Certyfikującej.
 4. Podmiot lub Grupa podmiotów zobowiązana jest podejmować i dokumentować wszelkie wymagane działania
  w związku ze znanymi mu skargami i reklamacjami odnoszącymi się do zgodności z wymogami certyfikacji.
 5. Podmiotowi lub Grupie podmiotów, która uzyska pozytywny wynik oceny zgodności produkcji Jednostka Certyfikująca wyda w terminie 30. dni od wydania decyzji o certyfikacji certyfikat zgodności na produkcję metodami ekologicznymi.
 6. Okres ważności certyfikatu zgodności ekologicznej wynosi 12 miesięcy i może być wydłużony maksymalnie
  do 18. miesięcy. Okres ważności jest liczony od daty wydania certyfikatu. Przed upływem okresu ważności certyfikatu, Podmiot lub Grupa podmiotów może zgłosić zamiar kontynuowania działalności w zakresie objętym certyfikatem
  na zasadach określonych w § 4 ust. 13-15 niniejszej Umowy.
 7. Wydanie certyfikatu poprzedza wydanie decyzji o certyfikacji.

 

Kontrola i nadzór

 1. W okresie ważności Umowy Podmiot lub Grupa podmiotów podlega, co najmniej raz w roku, odpłatnej kontroli przeprowadzonej przez Jednostkę Certyfikującą w terminie uzgodnionym z Podmiotem lub Grupą podmiotów.
 2. Jednostka Certyfikująca może przeprowadzić, oprócz kontroli wskazanych w ust. 1 powyżej, kontrole dodatkowe.
  Są one wykonywane, w trybie niezapowiedzianym lub zapowiedzianym, planowanym oraz wynikają z przeprowadzanej analizy zagrożeń oraz grupy ryzyka, do której Podmiot lub Grupa podmiotów została zakwalifikowana w wyniku oceny zgodności produkcji albo na wniosek Podmiotu lub Grupy podmiotów lub organów administracji nadzorujących produkcję ekologiczną.
 3. Kontrola jest przeprowadzana przez Inspektorów rolnictwa ekologicznego upoważnionych przez Jednostkę Certyfikującą.
 4. Podmiot lub Grupa podmiotów wyraża zgodę na obecność w trakcie kontroli oceny zgodności produkcji obserwatorów, w szczególności z Jednostki Certyfikującej lub właściwych instytucji nadzorujących Jednostkę Certyfikującą, w tym Polskie Centrum Akredytacji i Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych.
 5. Jednostka Certyfikująca przed przeprowadzeniem zaplanowanej kontroli, o której mowa w ust. 1 powyżej, informuje Podmiot lub Grupę podmiotów o terminie kontroli przesyłając plan kontroli pod wskazany adres korespondencyjny lub mailowy. Sposób i zakres planowanej kontroli jest określony przez Jednostkę Certyfikującą w planie kontroli.
 6. Z ustaleń kontroli sporządza się protokół z kontroli, który jest podpisywany przez Inspektora rolnictwa ekologicznego upoważnionego przez Jednostkę Certyfikującą i Podmiot lub Grupę podmiotów lub osobę przez niego/nich upoważnioną. Kontrola jest zakończona po podpisaniu protokołu z kontroli przez Strony uczestniczące w kontroli oceny zgodności produkcji. Zapisy protokołu z kontroli są wiążące i skuteczne nawet w przypadku odmowy podpisania protokołu z kontroli przez Podmiot lub Grupę podmiotów. Podmiot lub Grupa podmiotów ma prawo zgłosić w terminie 7. dni od dnia sporządzenia protokołu z kontroli zastrzeżeń w formie pisemnej do treści i ustaleń zawartych w protokole z kontroli. Po upływie tego terminu ustalenia zawarte w treści protokołu z kontroli są wiążące dla sygnatariuszy protokołu z kontroli.
 7. Jednostka Certyfikująca rozpatruje zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole z kontroli w terminie 14. dni od ich zgłoszenia i ustosunkowuje się do nich na piśmie.
 8. W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad produkcji ekologicznej (w okresie przestawiania lub po uzyskaniu certyfikatu) z wymaganiami rolnictwa ekologicznego i wystąpieniu stanu niezgodności, Podmiot lub Grupa podmiotów zobowiązuje się poddać procedurom przewidzianym w art. 41 rozporządzenia, wymienionego w § 1 ust. 3 pkt 1 oraz środkom sankcyjnym wskazanym w § 9 niniejszej Umowy.
 9. Podmiot lub Grupa podmiotów wyraża zgodę na pobieranie próbek i poddaniu ich analizie w ramach:
  • badań kontrolnych zmierzających do sprawdzenia ich zgodności z wymaganiami rolnictwa ekologicznego, w tym celem wykrycia produktów niedozwolonych w produkcji ekologicznej, sprawdzenia technik produkcji niezgodnych z zasadami produkcji ekologicznej lub celem wykrycia ewentualnego skażenia produktami niedozwolonymi
   w produkcji ekologicznej. Pobranie próbek dokonywane jest zgodnie z programem certyfikacji Jednostki Certyfikującej.
  • dodatkowych działań kontrolnych, których konieczność przeprowadzenia wynika z faktu wykrycia pozostałości środków niedozwolonych.
 10. Koszty poboru próbek oraz wykonania badania kontrolnego, o którym mowa w ust. 9 pkt 1 Umowy ponosi Jednostka Certyfikująca, natomiast w przypadku zastosowania zapisu ust. 9 pkt 2 Umowy koszty te ponosi Podmiot lub Grupa podmiotów.
 11. Badania kontrolne będą wykonywane przez upoważnione i akredytowane laboratorium w ramach usług zlecanych przez Jednostkę Certyfikującą podwykonawcom. Jednostka Certyfikująca będzie informować Podmiot lub Grupę podmiotów z wyprzedzeniem o laboratoriach, które mogą wykonywać zlecone badania kontrolne. Podmiot lub Grupa podmiotów ma prawo wniesienia sprzeciwu, co do wyboru laboratorium wykonującego badania kontrolne.
 12. Jednostka Certyfikująca realizuje nadzór nad certyfikowanym produktem objętym decyzją w sprawie certyfikacji zgodnie z dokumentami odniesienia. Nadzór ten dotyczy oceny zgodności produkcji, przeglądu i decyzji w sprawie certyfikacji. Czynności te obejmują okresowe działania związane z nadzorem oznakowanych produktów dla zapewnienia wykazania ciągłej ważności zgodności w wymaganiami dotyczącymi produkcji ekologicznej.
 13. W przypadku gdy Podmiot lub Grupa podmiotów, która prowadzi produkcję metodami ekologicznymi, posiada certyfikat zgodności wydany przez Jednostkę Certyfikującą i zamierza kontynuować działalność w zakresie objętym certyfikatem, zobowiązany jest zawnioskowania o kontynuację procesu certyfikacji:
 • w odniesieniu do zapisu § 2 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 niniejszej Umowy:
 • – w terminie do końca kwietnia każdego roku kalendarzowego przesyłając co najmniej Plan produkcji roślinnej i/lub Plan produkcji zwierzęcej;
 • w odniesieniu do zapisu § 2 ust. 2 pkt 3-6 niniejszej Umowy:
 • – w terminie 30. dni kalendarzowych poprzedzających dzień utraty ważności posiadanego certyfikatu zgodności, przesyłając informacje o zakresie i rodzaju prowadzonej działalności dotyczącej produktów rolnictwa ekologicznego, w tym co najmniej Listy produktów ekologicznych zgłaszanych do umieszczenia na certyfikacie;
 • każdorazowo w odniesieniu do pkt. 1-2 powyżej, w przypadku konieczności aktualizacji wcześniej zgłoszonych danych, niezbędne jest wypełnienie i przesłanie wszystkich dokumentów programowych, których ta aktualizacja dotyczy i które to dokumenty zostały zamieszczone na stronie internetowej Jednostki Certyfikującej (kcbic.pl);
 • zgodę na przeprowadzenie przez Jednostkę Certyfikującą odpłatnej kontroli według Planu kontroli.
 1. Podmiot lub Grupa podmiotów jest zobowiązana zgłaszać wszelkie zmiany dotyczące opisu jednostki produkcyjnej
  do Jednostki Certyfikującej. Zmiany te powinny być zgłaszane w formie pisemnej niezwłocznie od chwili ich wystąpienia.
 2. W przypadku kontynuowania przez Jednostkę Certyfikującą certyfikacji mają zastosowanie okresowe działania związane z nadzorem certyfikowanych produktów dla zapewnienia wykazania ciągłej ważności zgodności
  w wymaganiami dotyczącymi produkcji ekologicznej, w tym zapisy zawarte w normie PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 pkt. 7.4, 7.5 i 7.6 oraz w Dokumentacji Programowej (DP-01).

 

Zmiana wymagań

 1. Podmiot lub Grupa podmiotów będzie, z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, nie krótszym niż 21 dni, pisemnie informował Jednostkę Certyfikującą o zamierzonych zmianach w produkcji ekologicznej.
 2. Jeżeli wymagania dotyczące metod produkcji objętych oceną zgodności produkcji zostaną zmienione, Jednostka Certyfikująca niezwłocznie powiadomi Podmiot lub Grupę podmiotów o tym fakcie, podając termin w jakim zmienione wymagania wejdą w życie i poinformuje Podmiot lub Grupę podmiotów o ewentualnej konieczności dodatkowego sprawdzenia metod produkcji, które są objęte oceną zgodności produkcji.

Powyższe ma zastosowanie także w przypadku rozszerzenia zakresu akredytacji Jednostki lub zmiany przepisów prawnych wiążących Jednostkę z Podmiotem lub Grupą podmiotów (Klientem Jednostki). W sytuacjach tych Jednostka Certyfikująca przekazuje informacje podmiotom certyfikowanym dotyczące zmian w wymaganiach certyfikacyjnych oraz procesu przejścia na stosowanie w oferowanej certyfikacji nowych wymagań.

 1. W terminie do 14. dni po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, Podmiot lub Grupa podmiotów zobowiązana jest poinformować pisemnie Jednostkę Certyfikującą czy jest przygotowany/a do wprowadzenia zastosowanych zmian. Jeżeli Podmiot lub Grupa podmiotów przekaże w czasie określonym przez Jednostkę Certyfikującą potwierdzenie dokonania zmian i jeśli dodatkowa kontrola ocena zgodności produkcji wykonana przez Jednostkę Certyfikującą da wynik pozytywny, zostanie przez Jednostkę Certyfikującą wydany dodatkowy certyfikat lub Jednostka Certyfikująca udokumentuje to w inny sposób w swoich rejestrach.
 2. Jeżeli Podmiot lub Grupa podmiotów nie zawiadomi Jednostki Certyfikującej albo zawiadomi Jednostkę Certyfikującą, że nie jest przygotowany/a na wprowadzenie zmian w czasie określonym przez Jednostkę Certyfikującą lub tych zmian nie wprowadzi w okresie wyznaczonym przez Jednostkę Certyfikującą lub jeśli wyniki dodatkowych kontroli oceny zgodności produkcji nie będą zadawalające, certyfikat określonego wyrobu traci ważność w dniu, od kiedy nowe wymagania wejdą w życie.

 

 • Publikacje
 1. Jednostka Certyfikująca prowadzi i publikuje wykaz zarejestrowanych Podmiotów lub Grupy podmiotów oraz rejestr wydanych certyfikatów.
 2. Podmiot lub Grupa podmiotów wyraża zgodę na podanie przez Jednostkę Certyfikującą do publicznej wiadomości informacji o wydaniu lub zawieszeniu na czas weryfikacji skuteczności podjętych działań korygujących lub cofnięciu certyfikatu oraz do udostępnienia wszystkich danych zawartych w certyfikacie oraz innych danych, których obowiązek ujawnienia wynika z regulacji prawnych.

 

Poufność

 1. Jednostka Certyfikująca zobowiązuje się nie przekazywać ani nie ujawniać nikomu, bez uprzedniej pisemnej zgody Podmiotu lub Grupy podmiotów, jakichkolwiek informacji niepodanych do wiadomości publicznej, jakie uzyskała
  w związku lub przy okazji wykonywania obowiązków na podstawie niniejszej Umowy. Obowiązek, o którym mowa powyżej, dotyczy w szczególności informacji stanowiących tajemnice Podmiotu lub Grupy podmiotów, w tym
  w szczególności danych technicznych, programowych, technologicznych, organizacyjnych, finansowych, personalnych, handlowych, statystycznych, pracowniczych, jak również innych informacji chronionych przepisami prawa.
 2. Ograniczenia, o których mowa w ust. 1 nie mają zastosowania do informacji poufnych:
 • których ujawnienie będzie konieczne ze względu na obowiązujące przepisy prawa oraz żądania organów administracji:
 • gdy są one informacjami powszechnie znanymi;
 • gdy są one znane Jednostce Certyfikującej bez naruszenia klauzuli poufności;
 • których ujawnienie właściwym organom administracji lub organizacji jest konieczne ze względu na stwierdzone lub podejrzewane sytuacje mogące prowadzić do nadużycia finansowego lub zagrożenia dla zdrowia, życia lub środowiska.
 1. Ograniczenia wyszczególnione w ust. 1 powyżej nie mają zastosowania w stosunku do wskazanych pisemnie przez Jednostkę Certyfikującą pracowników Jednostki Certyfikującej oraz osób współpracujących z Jednostką Certyfikującą w zakresie, w jakim w/w pracownicy i osoby wykorzystują informacje poufne w celu należytego wykonania obowiązków i zadań wynikających z niniejszej Umowy.
 2. Obowiązek zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1 powyżej nie jest ograniczony w czasie.
 3. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Podmiotu lub Grupie podmiotów, będących osobą fizyczną i uprawnienia przysługujące Podmiotowi lub Grupie podmiotów.

Jednostka Certyfikująca w celu realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE
(Dz. Urz. L 119 z 4.5.2016, s. 1) oraz  w związku z przekazaniem danych osobowych przez Podmiot lub Grupę podmiotów przedstawia następujące zasady przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Podmiotowi lub Grupie podmiotów prawach z tym związanych.

 • Administratorem Danych Osobowych jest Krajowe Centrum Badań i Certyfikacji „Gwarantowana Jakość”
  z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Naramowicka 144, 61-619 Poznań;
 • Dane osobowe są zbierane i przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w związku
  z wykonywaniem zleceń w ramach realizowanych usług certyfikujących;
 • Zbierane i przetwarzane są tylko te dane, które są niezbędne do realizacji opisanego wyżej celu i są to: imiona
  i nazwisko, adres zamieszkania lub/i prowadzonej działalności, nr telefonu, adres e-mail, NIP, PESEL, REGON oraz inne w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania usług certyfikujących;
 • W określonych sytuacjach odbiorcą danych osobowych Podmiotu lub Grupy podmiotów będą sądy, urzędy, organy administracji, jak również współpracujące z nami, podmioty zapewniające świadczenie usług kurierskich, pocztowych, księgowych, telekomunikacyjnych, informatycznych, wyłącznie w zakresie niezbędnym
  do wykonania ich zadań;
 • Dane osobowe Podmiotu lub Grupy podmiotów będą przetwarzane z zachowaniem należytej staranności przez okres 5. lat, jednak nie dłużej niż wynika to z obowiązujących terminów ustawowych dotyczących świadczenia usług certyfikacyjnych i przechowywania dokumentów;
 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych Podmiotu lub Grupy podmiotów, w dowolnym momencie Podmiotowi lub Grupie podmiotów przysługują następujące uprawnienia:
 • prawo do dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadku, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 • Podanie przez Podmiot lub Grupę podmiotów danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Dane osobowe podawane są w oparciu o zawartą Umowę i przekazywane są dobrowolnie, przy czym ich brak może utrudniać lub uniemożliwiać Jednostce Certyfikującej wykonanie niniejszej Umowy.
 • Podmiotowi lub Grupie podmiotów przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 • W sprawach danych osobowych prosimy o kontakt mailowy na adres: biuro@kcbic.pl
 1. Podmiot lub Grupa podmiotów wyraża zgodę na przetwarzanie przez Jednostkę Certyfikującą danych osobowych przekazanych na potrzeby procesu certyfikującego realizowanego na podstawie niniejszej Umowy. Zgoda ta obejmuje pełen zakres danych osobowych wyspecyfikowanych na wszystkich dokumentach sporządzanych w procesie certyfikacji.

 

Opłaty

 1. W okresie obowiązywania niniejszej Umowy Podmiot lub Grupa podmiotów zobowiązuje się do wnoszenia na rzecz Jednostki Certyfikującej opłat za czynności związane z certyfikacją i nadzorem nad wydanym certyfikatem.
 2. Wysokość opłat oraz zasady i terminy ich wnoszenia określone są w cenniku obowiązującym w Jednostce Certyfikującej w danym roku kalendarzowym.
 3. Podmiot lub Grupa podmiotów oświadcza, że zapoznał się i akceptuje cennik obowiązujący w Jednostce Certyfikującej na dzień zawarcia Umowy.
 4. W przypadku dokonania zmiany cennika na kolejny rok kalendarzowy Jednostka Certyfikująca zobowiązuje się poinformować o tym Podmiot lub Grupę podmiotów przesyłając nowy cennik. Zmiana cennika nie stanowi zmiany niniejszej Umowy.
 5. Zobowiązania finansowe Podmiot lub Grupa podmiotów regulować będzie na podstawie faktur wystawianych przez Jednostkę Certyfikującą.

 

Aby kontynuować przeglądanie strony proszę o wyrażenie zgody na użycie ciasteczek. więcej informacji

Ustawienie plików cookie na tej stronie na "zezwalaj na pliki cookie", zapewni Ci jak najlepsze wrażenia z przeglądania. Jeśli nadal używasz tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz "Zgadzam się" poniżej, to wyrażasz na to zgodę.

Zamknij