ZAKRES I OPIS PROCESU CERTYFIKACJI – WYCIĄG Z DOKUMENTACJI PROGRAMOWEJ (DP-01, WYDANIE 11 Z DNIA 26.11.2021 r.)

STATUS

Krajowego Centrum Badań i Certyfikacji „Gwarantowana Jakość” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w zakresie certyfikacji rolnictwa ekologicznego

Aktualnie Krajowe Centrum Badań i Certyfikacji „Gwarantowana Jakość” Sp. z o.o. posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AC 211 w zakresie spełnienia wymogów normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 oraz upoważnienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do przeprowadzania kontroli oraz wydawania i cofania certyfikatów zgodności w rolnictwie ekologicznym w zakresie ekologicznej uprawy roślin i utrzymania zwierząt.

 

ZAKRES CERTYFIKACJI

Ekologiczna uprawa roślin i utrzymanie zwierząt.

Dokument stanowiący podstawę certyfikacji opierać się będzie o rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. Urz. L 189 z 20.07.2007, s. 1).

OPIS PROCESU CERTYFIKACJI

Złożenie wniosku i zgłoszenia
Zgłoszenia dokonuje Producent (właściciel lub osoba działająca w jego imieniu) wypełniając „Zgłoszenie podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego” oraz „Wniosek o certyfikację zgodności produkcji prowadzonej metodami ekologicznymi” przekazując go siedziby Jednostki Certyfikującej.

Wniosek i zgłoszenie zawiera między innymi:

 • podstawę prawną, normy i/lub inne dokumenty normatywne, na zgodność z którymi Producent zwraca się o certyfikację;
 • nazwę i/lub imię i nazwisko Producenta, dane osobowe i kontaktowe, adres fizycznej lokalizacji; znaczące aspekty jego procesu i działań oraz wszystkie właściwe prawne zobowiązania;
 • oświadczenie Producenta, że informacje zawarte we wniosku i zgłoszeniu zostały wypełnione po uprzednim zapoznaniu się z zasadami produkcji ekologicznej wraz z deklaracją do stosowania się wymienionych zasad;
 • wyrób, który ma zostań poddany procesowi certyfikacji;
 • ogólne informacje dotyczące Producenta, takie jak działalność Producenta, jego zasoby ludzkie i techniczne;
 • informacje dotyczące wszystkich podzlecanych procesów wykorzystywanych przez Producenta, które będą oddziaływać na zgodność z wymaganiami;
 • informacje dotyczące przeprowadzenia oceny i działań związanych z nadzorem, takie jak gdzie certyfikowany produkt jest produkowany oraz osoby do kontaktu w tych lokalizacjach.

Przegląd wniosku
Krajowe Centrum Badań i Certyfikacji „Gwarantowana Jakość” Sp. z o.o. dokonuje oceny wniosku i zgłoszenia pod kątem:

 • czy Jednostka posiada kompetencje i możliwości do pojęcia wszystkich wymaganych działalności certyfikacyjnych (brak jakichkolwiek kompetencji lub możliwości wymaganych do podjęcia działalności certyfikacyjnych oznacza odstąpienie od procesu certyfikacji)?;
 • czy informacje zawarte we wniosku i zgłoszeniu są wystarczające dla potrzeb procesu certyfikacji?;
 • czy istnieją informacje nadzoru uniemożliwiające podjęcie dalszych działań certyfikacyjnych?;
 • czy wszystkie znane różnice w rozumieniu zagadnień między Jednostką Certyfikującą i Producentem, łącznie z uzgodnieniem dotyczącym norm i innych dokumentów normatywnych zostały rozwiązane?;
 • czy został zdefiniowany zakres wnioskowanej certyfikacji?;
 • czy środki do przeprowadzenia wszystkich działań związanych z ocena były dostępne?

 

Tryb postępowania w przypadku stwierdzenia braków w złożonej przez Producenta dokumentacji lub nieprawidłowego ich wypełnienia.

 

W przypadku stwierdzenia braków lub nieprawidłowości w złożonej przez Procenta dokumentacji [Zgłoszenie podjęcia działalności w rolnictwie ekologicznym – druk GIJHARS oraz Wniosku o certyfikację  (DP-01-F01)], niezwłocznie po ich stwierdzeniu, Jednostka powiadamia Producenta o zaistniałej sytuacji. Powiadomienie to następuje w formie pisemnej (korespondencyjnie i/lub mailowo) lub telefonicznie przez osobę upoważnioną przez Jednostkę, do której kompetencji przypisano wykonywanie tych czynności.

Od terminu poprawy lub uzupełnienia Zgłoszenia lub/i Wniosku oraz ich dostarczenia w poprawnej formie do Jednostki liczony jest bieg sprawy.

 

Uzgodnienia
Na wstępnym etapie procesu certyfikacji Krajowe Centrum Badań i Certyfikacji „Gwarantowana Jakość” Sp. z o.o. szczegółowo uzgadnia z Producentem zakres certyfikacji oraz przyjęcie warunków Umowy.

Przygotowanie umowy, kontroli i planu kontroli
Po pozytywnej ocenie wniosku i zgłoszenia przez Koordynatora zaangażowanego w proces certyfikacji Dyrektor Biura KCBiC „Gwarantowana Jakość” Sp. z o.o. podpisuje umowę o certyfikację oraz wydaje zaświadczenie o objęciu Producenta procesem certyfikacji. Następnie umowa wraz z zaświadczeniem jest wysyłana do Producenta.

Dyrektor Biura Krajowego Centrum Badań i Certyfikacji „Gwarantowana Jakość” Sp. z o.o. upoważnia inspektora rolnictwa ekologicznego i Koordynatora do pełnienia funkcji w procesie certyfikacji.
Koordynator przygotowuje Plan Kontroli dla konkretnego Producenta ze wskazaniami dla inspektora rolnictwa ekologicznego pod kątem poboru próbek do badań laboratoryjnych. Plan kontroli jest zatwierdzany przez Wiceprezesa Zarządu Krajowego Centrum Badań i Certyfikacji „Gwarantowana Jakość” Sp. z o.o. i przesyłany do Producenta. Plan kontroli gospodarstwa przygotowywany jest na podstawie Rocznego planu pobierania próbek DP-01-P01-I01-F02, który opiera się na analizie ryzyka.

 

  Kontrola gospodarstwa

Kontrola przeprowadzana jest przez inspektora rolnictwa ekologicznego zgodnie z planem kontroli w celu potwierdzenia zgodności stosowanych w gospodarstwie metod produkcji z wymaganiami zawartymi
w  Rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 oraz Rozporządzeniu omisji (WE) nr 889/2008.

 

Wyróżnia się następujące rodzaje kontroli:

Kontrola pełna roczna - wizyta kontrolna oparta o art. 65 pkt. 1 rozporządzenia komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. Organ kontrolny lub jednostka certyfikująca przeprowadza fizyczną kontrolę wszystkich podmiotów gospodarczych przynajmniej raz w roku.

Kontrola zapowiedziana – wizyta kontrolna, w której producent jest powiadamiany pisemnie co najmniej 14 dni kalendarzowych przed planowanym terminem przeprowadzenia kontroli.

Kontrola niezapowiedziana – wizyta kontrolna w przypadku której producent otrzymuje Plan kontroli od inspektora w dniu  przeprowadzenia kontroli.

Kontrola doraźna (wyrywkowa, zadaniowa) – wykonywana w przypadku uzasadnionego przypuszczenia naruszenia zasad produkcji ekologicznej.

Kontrola zadaniowa – wizyta kontrolna mająca na celu wykonanie konkretnych zadań wynikających
z realizowanego procesu certyfikacyjnego.

Kontrola wyrywkowa – kontrola na podstawie zakwalifikowania statystycznego, gdzie kwalifikuje się producenta do kontroli na podstawie losowej próby z ilości ogólnej, wynikająca z art. 92C pkt. 2 lit. b)  rozporządzenia komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 05 września 2008 r.

 

W trakcie przeprowadzania kontroli istnieje możliwość pobrania przez inspektora rolnictwa ekologicznego próbek w celu wykonania analizy laboratoryjnej. Inspektor rolnictwa ekologicznego sporządza protokół z przeprowadzonej kontroli, każdorazowo kopię protokołu z kontroli otrzymuje Producent. Informacje zawarte w dokumencie Producent potwierdza podpisem. W przypadku  odmowy podpisania protokołu z kontroli przez Producenta, zapisy protokołu są mimo to wiążące i skuteczne, natomiast Producent ma prawo zgłosić w terminie 7. dni od dnia sporządzenia protokołu z kontroli zastrzeżeń do treści i ustaleń zawartych w protokole z kontroli wyrażonych w formie pisemnej. Po upływie tego terminu ustalenia zawarte w treści protokołu z kontroli są wiążące dla sygnatariuszy protokołu z kontroli.

Po uzyskaniu raportu z wynikami analiz laboratoryjnych, który wskazuje na naruszenia przepisów obowiązujących w rolnictwie ekologicznym Jednostka informuje Producenta o otrzymanych wynikach korespondencyjnie lub mailowo. W przypadkach spornych ma zastosowanie Procedura Skargi i odwołania (PO-06).

Koordynator wykonuje ocenę ryzyka pokontrolnego na podstawie analizy obszarów:

 • Procedura certyfikacji: Rekomendacja objęcia certyfikacją, Umowa o certyfikację, Oszacowanie ryzyka, Wyznaczenie inspektora(ów), Wyznaczenie terminu kontroli, Plan kontroli, Wykonanie oceny (kontroli), Dokumentacja pokontrolna, Ocena protokołu pokontrolnego, Ocena informacji z rynku, Ocena ryzyka pokontrolnego, Ocena wyników próbek.
 • Ponowna kontrola: Dokumentacja pokontrolna, Ocena protokołu pokontrolnego, Ocena zamknięcia niezgodności, Ocena ryzyka pokontrolnego, Ocena próbek, Ocena informacji z rynku, Ocena dokumentacji z procesu certyfikacji.

Ocena powyższej analizy ryzyka pokontrolnego przeprowadzana jest na formularzu DP-01-F12.

 

Podejmowanie decyzji o udzieleniu certyfikatu   

W trakcie przeglądu dokumentacji procesu Koordynator nakłada sankcje do stwierdzonych niezgodności i po zatwierdzeniu przez Dyrektor Biura informuje o tym producenta.

Po otrzymaniu dowodów usunięcia niezgodności Koordynator dokonuje analizy działań korygujących.

Po dokonaniu przez Koordynatora przeglądu wszystkich informacji i wyników dotyczących oceny wystawiana jest pisemna rekomendacja dotycząca decyzji w sprawie certyfikacji i bazująca na dokonanym przeglądzie i wszelkich właściwych informacjach.

Decyzję w sprawie certyfikacji (w tym wydania certyfikatu po raz pierwszy, odmowy wydania certyfikatu, utrzymania certyfikatu, rozszerzenia certyfikatu, cofnięcia certyfikatu, ograniczenia certyfikatu, zawieszenia certyfikatu na czas weryfikacji skuteczności działań korygujących), zaliczeniu roku przestawienia, podejmuje Wiceprezes Zarządu Krajowego Centrum Badań i Certyfikacji „Gwarantowana Jakość” Sp. z o.o. lub Pełnomocnik Zarządu ds. Systemu Zarządzania.

Okres ważności certyfikatu zgodności produkcji ekologicznej wynosi 12 miesięcy od daty wydania, ale może być dłuższy, lecz nie więcej niż 18 miesięcy od daty wydania.

Jeżeli Krajowe Centrum Badań i Certyfikacji „Gwarantowana Jakość” Sp. z o.o. nie podejmuje decyzji o certyfikacji lub nie uznaje roku przestawienia to zostaje wystawiona decyzja dla Producenta z uzasadnieniem odmowy.

 

Przerwanie procesu certyfikacji
Przerwanie procesu certyfikacji może nastąpić na pisemne życzenie Producenta na każdym etapie tego procesu, przy czym Krajowe Centrum Badań i Certyfikacji „Gwarantowana Jakość” Sp. z o.o. może domagać się poniesienia przez Producenta kosztów realizacji procesu do chwili jego przerwania.

Powodem przerwania przez Krajowe Centrum Badań i Certyfikacji „Gwarantowana Jakość” Sp. z o.o. procesu certyfikacji może też być nie wywiązanie się Producenta w ustalonym terminie z uzupełnienia wymaganej dokumentacji lub nie wniesienie ustalonych opłat.

Nadzór w procesie certyfikacji
Jednostka Certyfikująca realizuje nadzór nad certyfikowanym produktem objętym decyzją w sprawie certyfikacji zgodnie z dokumentami certyfikacyjnymi. Nadzór ten dotyczy oceny zgodności produkcji, przeglądu i decyzji w sprawie certyfikacji. Czynności te obejmują okresowe działania związane z nadzorem oznakowanych produktów dla zapewnienia wykazania ciągłej ważności zgodności w wymaganiami dotyczącymi produkcji ekologicznej.

Informacje nadzoru w procesie certyfikacji obejmują:

 • wyniki kontroli,
 • wyniki badań produktów,
 • proponowane zmiany w działaniach związanych z nadzorem,
 • wykonanie zaleceń pokontrolnych i usuwanie nieprawidłowości w uzgodnionych terminach,
 • skargi i reklamacje dotyczące Producenta i certyfikowanych produktów,
 • odwołania, skargi,
 • informacje dotyczące zmian zakresu certyfikatów,
 • informacje od Producenta o planowanych zmianach w procesie produkcji,
 • realizacja zmian wymagań wprowadzonych przez Jednostkę Certyfikującą,
 • żądanie informacji przez stronę trzecią,
 • wszelkie informacje z rynku dotyczące działalności Producenta.

Nadzór nad prawidłowością używania certyfikatu
Nadzór nad prawidłowością używania certyfikatu jest jednym z podstawowych wymagań systemu oceny zgodności i stanowi przedmiot Umowy między Producentem a Krajowym Centrum Badań i Certyfikacji „Gwarantowana Jakość” Sp. z o.o.

Zasady prawidłowego wykorzystania certyfikatów Krajowego Centrum Badań i Certyfikacji „Gwarantowana Jakość” Sp. z o.o., ich przyznawania i cofania Jednostka przekazuje Producentom w Umowie o certyfikację.

Podstawowymi zasadami prawidłowego używania certyfikatu dotyczącego wyrobu są:

 • stosowanie certyfikatu wyłącznie do wyrobów spełniających ustalone wymagania,
 • stosowanie certyfikatu tylko do tych wyrobów, dla których został wystawiony,
 • nie odstępowanie certyfikatu do stosowania innej osobie fizycznej lub prawnej,
 • informowanie Krajowego Centrum Badań i Certyfikacji „Gwarantowana Jakość” Sp. z o.o. o wszystkich zamierzonych zmianach dotyczących certyfikowanego wyrobu, procesu produkcyjnego,
 • stosowanie oznaczania wyrobu informacjami związanymi z uzyskanym certyfikatem w sposób określony Umową o certyfikację,
 • wykorzystywanie w reklamie informacji o uzyskanym certyfikacie w sposób zgodny z Umową o certyfikację.

Kontynuowanie działalności w zakresie objętym certyfikatem
Producent, który prowadzi produkcję metodami ekologicznymi, posiadający certyfikat zgodności wydany przez Krajowe Centrum Badań i Certyfikacji „Gwarantowana Jakość” Sp. z o.o. i zamierzający kontynuować działalność w zakresie objętym certyfikatem, zobowiązany jest do zawnioskowania o kontynuacji procesu certyfikacji w terminie do końca kwietnia każdego roku kalendarzowego przesyłając co najmniej:

 • informacje o zakresie i rodzaju prowadzonej działalności dotyczącej produktów rolnictwa ekologicznego, w formie Planu produkcji roślinnej (DP-01-F03-Z01) i/lub Planu produkcji zwierzęcej (DP-01-F03-Z02);
 • zgodę na przeprowadzenie przez Jednostkę Certyfikującą odpłatnej kontroli według Planu kontroli.

Producent prowadzący działalność w rolnictwie ekologicznym i pozostający pod nadzorem Krajowego Centrum Badań i Certyfikacji „Gwarantowana Jakość” Sp. z o.o. jest zobowiązany zgłaszać wszelkie zmiany dotyczące opisu jednostki produkcyjnej do Jednostki Certyfikującej. Zmiany te powinny być zgłaszane w formie pisemnej niezwłocznie od chwili ich wystąpienia.
W przypadku kontynuowania przez Jednostkę Certyfikującą certyfikacji mają zastosowanie okresowe działania związane z nadzorem oznakowanych produktów dla zapewnienia wykazania ciągłej ważności zgodności w wymaganiami dotyczącymi produkcji ekologicznej, w tym zapisy zawarte w normie PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 pkt 7.4, 7.5, 7.6 oraz w Dokumentacji Programowej (DP-01):

 • pkt 1.3.1 – złożenie wniosku w postaci Planu produkcji roślinnej (DP-01-F03-Z01) i/lub Planu produkcji zwierzęcej (DP-01-F03-Z02);
 • pkt 1.3.2 – przegląd wniosku;
 • pkt 1.3.4 – w zakresie przygotowania kontroli i planu kontroli;
 • pkt 1.3.5 – kontroli gospodarstwa;
 • pkt 1.3.6 – podejmowanie decyzji o udzieleniu certyfikatu;
 • pkt 1.3.7 – przerwanie procesu certyfikacji;
 • pkt 1.3.8 – nadzór w procesie certyfikacji;
 • pkt 1.3.9 – nadzór nad prawidłowością używania certyfikatu.

Informowanie o zmianach
W przypadku zmian w wymaganiach lub zaistnienia konieczności wprowadzenia zmian w procedurach związanych z procesem certyfikacji w Krajowym Centrum Badań i Certyfikacji „Gwarantowana Jakość” Sp. z o.o., Jednostka ta powiadamia o tym wszystkich zainteresowanych wraz z określeniem terminu wprowadzenia tych zmian, w celu umożliwienia podjęcia odpowiednich działań dostosowawczych.

Zmiana zakresu certyfikatu
Jeżeli informacja nadzoru dotyczy zmian zakresu certyfikatów Uprawniona osoba analizuje zasadność informacji i podejmuje jedną z decyzji:

 • rozszerzenie zakresu, jeżeli plonowanie było ≤ 30% od prognozowanego (bez dodatkowych opłat),
 • zlecenie płatnej kontroli nadzoru, jeżeli plonowanie było wyższe o 30% niż prognozowano,
 • zmniejszenie zakresu certyfikatu lub/i załącznika do certyfikatu,
 • zmiany zakresu (ustalonego dla certyfikacji przyspieszonej) w wyniku kontroli rocznej,
 • zlecenie płatnej kontroli nadzoru, jeżeli zgłoszono dodatkowy zakres,
 • rozszerzenie zakresu, jeżeli zgłoszono dodatkowy produkt ekologiczny, ale technologia i miejsce produkcji jest takie same jak podczas kontroli certyfikacyjnej (płatne),
 • zlecenie płatnej kontroli nadzoru, jeżeli zgłoszono dodatkowy produkt ekologiczny, ale technologia i/lub miejsce produkcji jest inne niż podczas kontroli certyfikacyjnej,

Nieprawidłowości i naruszenia
Nieprawidłowości
Nieprawidłowość – oznacza niedopełnienie formalności dotyczących procesu produkcyjnego, systemu kontroli wewnętrznej, prowadzenia dokumentacji, stosowania norm, bądź nieprzestrzeganie przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego:

 1. bez skutków długoterminowych i bez wpływu na status produktu ekologicznego;
 2. niezwiązane ze stosowaniem podstępów, oszustw, zatajeń lub działań niezgodnych z prawem.

Naruszenia
Naruszenie – oznacza złamanie obowiązujących zasad procesu produkcyjnego, systemu kontroli wewnętrznej, prowadzenia dokumentacji lub zobowiązania do przestrzegania norm prawnych i zobowiązań umownych:

 1. w wyniku popełnienia poważnego błędu lub nieprzestrzegania postanowień przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego;
 2. mające skutki przedłużone w czasie lub naruszające status produktu ekologicznego;
 3. powiązane ze stosowaniem podstępów, oszustw, zatajeń lub działań niezgodnych z prawem.

Minimalne środki stosowane w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub naruszenia

Upomnienie
Ma charakter zwrócenia uwagi na małą nieprawidłowość, wpisywane jest do protokołu z kontroli lub przesyłane listem poleconym.
Nieprawidłowość mała, nie rzutująca na status ekologiczności produkcji, konsekwencja – upomnienie.
Czas trwania upomnienia:
Upomnienie jest ze skutkiem natychmiastowym. Usunięcie przyczyn upomnienia będzie sprawdzane podczas następnej kontroli.

Ostrzeżenie
Ma charakter zwrócenia uwagi na dużą nieprawidłowość i dotyczy nieprawidłowości, które nie mają wpływu na wynik certyfikacji pod warunkiem, że zostaną one usunięte we wskazanym terminie.
Jeśli nieprawidłowość nie została usunięta w wyznaczonym czasie może rzutować ona na status ekologicznej produkcji.
Czas trwania ostrzeżenia:
Okres czasu jest przyznawany na rozwiązanie przyczyny sankcji. Czas przyznany na korektę zostanie uzgodniony między Krajowym Centrum Badań i Certyfikacji „Gwarantowana Jakość” Sp. z o.o. a Producentem, maksymalnie do 3. miesięcy na zgłoszenie akcji korekcyjnej od daty ostrzeżenia.
Krajowe Centrum Badań i Certyfikacji „Gwarantowana Jakość” Sp. z o.o. weryfikuje skuteczność działań korygujących w trakcie kolejnej kontroli lub poprzez weryfikację dokumentów.

Zawieszenie certyfikatu
W wyniku zaistnienia sytuacji spornych/podejrzenia naruszeń przepisów rolnictwa ekologicznego przez Producenta, Krajowe Centrum Badań i Certyfikacji „Gwarantowana Jakość” Sp. z o.o. zawiesza certyfikat do czasu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji przez powołany Komitet Techniczny lub przeprowadzenie ponownej kontroli Producenta lub dostarczenie dokumentacji wyjaśniającej przez Producenta i jej pozytywne rozpatrzenie przez Krajowe Centrum Badań i Certyfikacji „Gwarantowana Jakość” Sp. z o.o..

 

Cofnięcie certyfikatu
Krajowe Centrum Badań i Certyfikacji „Gwarantowana Jakość” Sp. z o.o. cofa ważność certyfikatu w przypadku:

 • nadużycia przez Producenta uprawnień wynikających z posiadania certyfikatu,
 • stwierdzenia podczas kontroli nadzoru istotnych uchybień niemożliwych do szybkiego usunięcia (naprawy),
 • niespełnienie zobowiązań finansowych wobec Krajowego Centrum Badań i Certyfikacji „Gwarantowana Jakość” Sp. z o.o.,
 • na wniosek Producenta,
 • jeżeli Producent nie wprowadzi w wymaganym terminie zmian wymaganych przez przepisy nadrzędne, certyfikat utraci ważność z dniem obowiązywania przepisów nadrzędnych.

Istotne naruszenie może powodować anulowanie kontraktu i spowodować całkowity zakaz korzystania
z symbolu rolnictwa ekologicznego i posługiwania się certyfikatem.

Po cofnięciu lub zakończeniu certyfikacji Producent zaprzestaje stosowania wszelkich działań reklamowych, które zawierają jakiekolwiek odniesienie do niej i podejmuje działania skutkujące zwrotem dokumentów certyfikacyjnych.
Czas trwania:
Producent, któremu anulowano certyfikat nie może ponownie ubiegać się o certyfikację przez okres 12 miesięcy od daty jego anulowania.

Publikacje
Jednostka Certyfikująca prowadzi i publikuje wykaz zarejestrowanych Producentów oraz rejestr wydanych certyfikatów.

Producent wyraża zgodę na podanie przez Jednostkę Certyfikującą do publicznej wiadomości informacji o wydaniu lub cofnięciu Producentowi certyfikatu oraz do udostępnienia wszystkich danych zawartych w certyfikacie oraz innych danych, których obowiązek ujawnienia wynika z regulacji prawnych.

Cennik na usługi certyfikacyjne

Cennik jest udostępniany na stronie internetowej Jednostki (www.kcbic.pl) 
W procesie certyfikacji wyrobu można wyróżnić koszty związane z następującymi rodzajami czynności:

 1. uzgodnienia wstępne, analiza i weryfikacja kompletności dokumentacji, rejestracja wniosku,
 2. kontrola procesu produkcji,
 3. analiza i ocena merytoryczna dokumentacji zebranej w procesie certyfikacji,
 4. opracowanie dokumentów związanych z udzieleniem certyfikatu,
 5. nadzór nad używaniem certyfikatu.

Aby kontynuować przeglądanie strony proszę o wyrażenie zgody na użycie ciasteczek. więcej informacji

Ustawienie plików cookie na tej stronie na "zezwalaj na pliki cookie", zapewni Ci jak najlepsze wrażenia z przeglądania. Jeśli nadal używasz tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz "Zgadzam się" poniżej, to wyrażasz na to zgodę.

Zamknij